Tel: 0555 844 89 82
Email: info@smartpet.com.tr

K.V.K.K

Anasayfa K.V.K.K

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SMARTPET AKARYAKIT LTD. ŞTİ. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’ nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Şirketimiz olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri şunlardır: Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyad, şirket adı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, kimlik bilgileri, sosyal medya, fatura bilgileri, vergi numarası gibi) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir. Faaliyetlerimiz kapsamında, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri distribitörü olduğunuz TÜRKİYE PETROLLERİ ve sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel verileriniz bu defa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5 ve 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; SMARTPET AKARYAKIT LTD. ŞTİ. olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

KVKK’ nın 11. maddesi gereği Veri Sahibinin Hakları aşağıdaki gibidir :

a)         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

b)         İşlenmişse bilgi talep etme

c)         İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)         Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e)         Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f)          KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g)         Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h)         Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)           Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili; yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVK) 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Web Sitemizde yer alan “Veri Sahibi Başvuru formunu “doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını ‘Karataş Mah.400 Nolu Cad. No: 18 Uğur AVM K 1 D 108 Şahinbey/GAZİANTEP’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir; yada Noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, şirketimizin posta ve/veya kep adresine (KEP ADRESİ) gönderilmek suretiyle iletilmesi gerekmektedir. Başvuru zarfının üzerine veya elektronik iletinin başlık kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması zorunludur. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır. İşbu AYDINLATMA METNİ ve ONAY FORMU şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ ve ONAY FORMU

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ ve ONAY FORMU SMARTPET AKARYAKIT LTD. ŞTİ. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’ nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Şirketimiz olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri şunlardır: Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyad, şirket adı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, kimlik bilgileri, sosyal medya, fatura bilgileri, vergi numarası gibi) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir. Faaliyetlerimiz kapsamında, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri distribitörü olduğunuz TÜRKİYE PETROLLERİ ve sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel verileriniz bu defa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5 ve 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; SMARTPET AKARYAKIT LTD. ŞTİ. olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

 

KVKK’ nın 11. maddesi gereği Veri Sahibinin Hakları aşağıdaki gibidir :

a.         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

b.         İşlenmişse bilgi talep etme,

c.          İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.         Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e.         Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f.           KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g.         Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h.         Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.           Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili; yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVK) 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Web Sitemizde yer alan “ Başvuru formunu “doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını ‘Karataş Mah.400 Nolu Cad. No: 18 Uğur AVM K 1 D 108 Şahinbey/GAZİANTEP’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir; yada Noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, şirketimizin posta ve/veya kep adresine (KEP ADRESİ) gönderilmek suretiyle iletilmesi gerekmektedir. Başvuru zarfının üzerine veya elektronik iletinin başlık kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması zorunludur. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır. İşbu AYDINLATMA METNİ ve ONAY FORMU şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

SMARTPET AKARYAKIT LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ONAY FORMU

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım. Yasadan kaynaklanan haklarımı biliyorum. İşbu aydınlatma metnini ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz ve distribitörü olduğunuz TÜRKİYE PETROLLERİ, tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya bağlı şirketleriniz, şirketinizin danışman avukatları ve distribitörü olduğunuz TÜRKİYE PETROLLERİ ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum / onay vermiyorum. Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum. Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan SMARTPET AKARYAKIT LTD. ŞTİ.’den bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

İş bu formun bir Nüshası ve AYDINLATMA Formu Tarafıma Verilmiştir.

 

Okudum, anladım, onay veriyorum. ( El yazısı ile )

Ad-Soyad Müşteri İmzası/ Tarih

 

× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?